Циљеви и задаци

Циљеви Удружења су:развој и предузимање активности на остварењу циљева и задатака на територији свог деловања, размена искуства чланова у области нуке, инжењерства и образовања, остваривање сарадње са научним и стручним удружењима и установама у циљу унапређивања развоја и коришћења доступних информација у пољу науке, инжењерства и образовања у земљи и свету, објављивање публикација у складу са законом.

Ради остваривања својих циљева Удружењеће нарочито:

 1. водити сталне бриге око развоја и предузимања активности на остварењу циљева и задатака на територији свог деловања,
 2. омасовљавати сопствене редове путем стварања услова за рад млађих категорија чланства, обезбеђујући на тај начин континуитет свог укупног развоја,
 3. омогућавати члановима Удружења, и другим грађанима прикупљање и обраду научне и стручне литературе, документације, података и других информација у области науке, инжењерства и образовања,
 4. разменити искустава чланова у области науке, инжењерства и образовања,
 5. остваривати сарадњу са другим домаћим и страним сродним удружењима и организацијама,
 6. остваривати сарадње са научним и стручним установама у циљу унапређења развоја и коришћења доступних информација у пољу науке, инжењерства и образовања,
 7. прикупљати и обрађивати научну и стручну литературу у области науке, инжењерства и образовања,
 8. организовати, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области науке, инжењерства и образовања,
 9. објављивати књиге и друге публикације о питањима која се односе на област науке, инжењерства и образовања, у складу с потребама и могућностима Удружења као и у складу са законом;
 10. сарађивати са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве науком, инжењерством и образовањем,
 11. организовати едукативне програме и семинаре, екскурзије у циљу стручног усавршавања у области науке, инжењерства и образовања сходно могућностима удружења;
 12. заступати интересе својих чланова код надлежних државних и других органа у земљи и иностранству,
 13. омогућавати удруживање својих чланова у домаћа и страна удружења,
 14. осигурати редован проток информација које су важне за сваког члана Удружења,
 15. организовати сусрете, саветовања, такмичења и других манифестација у сврху промоције интереса својихчланова,
 16. сарађивати с медијима, новинама и другим средствима јавног информисања,
 17. сарађивати са оним организацијама који могу давати посебне погодности члановима Удружења,
 18. информисати и едуковати своје чланство о иновацијама у Србији и свету,са њиховим правима и могућностима у вези издавања и објављивања научних радова као и заштити њихових ауторских и других права;
 19. залагати се за побољшање услова за запошљавање људи који се баве науком, за остваривање њихових права на наплату ауторских хонорара и њихових професионалних ангажмана у земљи и иностранству;
 20. подстицати и развијате стручне и колегијалне односе међу члановима,
 21. обављати друге послове законом дозвољене који су усмерени на остваривање циљева овог удружења.

Задаци Удружења:

 1. Ствара услове за рад, координира и усклађује рад својих чланова,
 2. Развија и унапређује систем информисања међу члановима, имајући у виду све врсте активности,
 3. Организује изложбе, промоције, заједничке програме и манифестације на локалном и регионалном  нивоу,
 4. Организује курсеве, семинаре, летње кампове, симпозијуме, конференције, научне скупове у складу са својим делатностима,
 5. Планира и организује перманентно стручно усавршавање својих чланова и   руководиоца,
 6. Остварује међународну  сарадњу  са сличним организацијама и удружењима,
 7. Обавља издавачку делатност,
 8. Издаје свој лист и  публикације,
 9. Учествује на конкурсима.

Удружење је самостално у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Законом, Статутом и другим актима Удружења.

Удружење се може учланити и у друге сродне организације и удружења у земљи и иностранству (европска и регионална), ако је то у интересу Удружења и у складу са државним програмима друштвених активности.

У остваривању својих циљева и задатака, Удружење може сарађивати са различитим организацијама, интересним заједницама, радним асоцијацијама, стручним и научним организацијама у земљи и иностранству, у складу са законским прописима, Статутом и другим актима Удружења.