Статут

У складу са одредбама чл.22. става 4.Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09 и бр. 99/11) и члана 9. става 7. тачке 2. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања, на другој седнициСкупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања одржаној дана 19.01.2014. године у Врању, усвојене су измене и допуне Статута тако да пречишћен текст гласи:

 

СТАТУТ

Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

 

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

 

Удружење за развој науке, инжењерства и образовања (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружењенаучних и просветних радника, инжењера и техничара.

Удружење је заснованона слободи удруживања и отворено за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама,  основано на неодређено време ради остваривања циљева у областинауке, инжењерства и образовањакоји нису забрањени Уставом или законом.

 

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:развој и предузимање активности на остварењу циљева и задатака на територији свог деловања, размена искуства чланова у области нуке, инжењерства и образовања, остваривање сарадње са научним и стручним удружењима и установама у циљу унапређивања развоја и коришћења доступних информација у пољу науке, инжењерства и образовања у земљи и свету, објављивање публикација у складу са законом.

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружењеће нарочито:

 1. водити сталне бриге око развоја и предузимања активности на остварењу циљева и задатака на територији свог деловања,
 2. омасовљавати сопствене редове путем стварања услова за рад млађих категорија чланства, обезбеђујући на тај начин континуитет свог укупног развоја,
 3. омогућавати члановима Удружења, и другим грађанима прикупљање и обраду научне и стручне литературе, документације, података и других информација у области науке, инжењерства и образовања,
 4. разменити искустава чланова у области науке, инжењерства и образовања,
 5. остваривати сарадњу са другим домаћим и страним сродним удружењима и организацијама,
 6. остваривати сарадње са научним и стручним установама у циљу унапређења развоја и коришћења доступних информација у пољу науке, инжењерства и образовања,
 7. прикупљати и обрађивати научну и стручну литературу у области науке, инжењерства и образовања,
 8. организовати, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области науке, инжењерства и образовања,
 9. објављивати књиге и друге публикације о питањима која се односе на област науке, инжењерства и образовања, у складу с потребама и могућностима Удружења као и у складу са законом;
 10. сарађивати са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве науком, инжењерством и образовањем,
 11. организовати едукативне програме и семинаре, екскурзије у циљу стручног усавршавања у области науке, инжењерства и образовања сходно могућностима удружења;
 12. заступати интересе својих чланова код надлежних државних и других органа у земљи и иностранству,
 13. омогућавати удруживање својих чланова у домаћа и страна удружења,
 14. осигурати редован проток информација које су важне за сваког члана Удружења,
 15. организовати  сусрете, саветовања, такмичења и других манифестација у сврху промоције интереса својих чланова,
 16. сарађивати с медијима, новинама и другим средствима јавног информисања,
 17. сарађивати са оним организацијама који могу давати посебне погодности члановима Удружења,
 18. информисати и едуковати своје чланство о иновацијама у Србији и свету,са њиховим правима и могућностима у вези издавања и објављивања научних радова као и заштити њихових ауторских и других права;
 19. залагати се за побољшање услова за запошљавање људи који се баве науком, за остваривање њихових права на наплату ауторских хонорара и њихових професионалних ангажмана у земљи и иностранству;
 20. подстицати и развијате стручне и колегијалне односе међу члановима,
 21. обављати друге послове законом дозвољене који су усмерени на остваривање циљева овог удружења.

 

 

 Задаци Удружења:

 

  1. Ствара услове за рад, координира и усклађује рад својих чланова,
  2. Развија и унапређује систем информисања међу члановима, имајући у виду све врсте активности,
  3. Организује изложбе, промоције, заједничке програме и манифестације на локалном и регионалном  нивоу,
  4. Организује курсеве, семинаре, летње кампове, симпозијуме, конференције, научне скупове у складу са својим делатностима,
  5. Планира и организује перманентно стручно усавршавање својих чланова и   руководиоца,
  6. Остварује међународну  сарадњу  са сличним организацијама и удружењима,
  7. Обавља издавачку делатност,
  8. Издаје свој лист и  публикације,
  9. Учествује на конкурсима.

 

Удружење је самостално у остваривању својих циљева и задатака, у складу са Законом, Статутом и другим актима Удружења.

Удружење се може учланити и у друге сродне организације и удружења у земљи и иностранству (европска и регионална), ако је то у интересу Удружења и у складу са државним програмима друштвених активности.

У остваривању својих циљева и задатака, Удружење може сарађивати са различитим организацијама, интересним заједницама, радним асоцијацијама, стручним и научним организацијама у земљи и иностранству, у складу са законским прописима, Статутом и другим актима Удружења.

 

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење за развој науке, инжењерства и образовања.

Назив Удружења на страном (енглеском језику) је: The Association for the Development of Science, Engineering and Education

Скраћени назив је: српски (УРНИО), енглески (АDSEE).

Удружење има седиште у Врању, 17501 Врање, Први Мај 18.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе приступницу за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 6.

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Чланство у Удружење може да буде редовно и почасно.

Својство почасног члана Удружења могу да имају заслужни чланови друштва, спонзори, донатори и особе које су на неки начин допринели успешном раду Удружења.

О пријему почасног члана одлучује Управни одбор Удружења и почасни чланови не плаћају чланарину.

Почасни чланови могу да  учествовују у раду органа Удружења, без права одлучивања.

Сваком члану Удружења издаје се чланска карта као доказ о чланству на основу чега могу да се остварују  сва права у Удружењу.

Почасни чланови  Удружења  могу да буду и страни држављани.

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) да се придржавају одредаба Статута и других аката Удружења;

5) обавља друге послове које му повери Управни одбор;

6) чува углед и штити интересе Удружења.

 

Унутрашња организација

Члан 8.

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

 

Члан 9.

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) бира и разрешава председника и заменика председника Управног одбора који уједно врше и функцију председника и заменика председника скупштине удружења;

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

7) разматра и усваја финансијски план и извештај;

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

10) усваја Пословник о свом раду;

11) додељује почасна звања и признања Удружења.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има3 (три) члана/ова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.

 

Члан 11.

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

 

Члан 12.

 

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке и одлуке о висини чланарине;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан 13.

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Остваривање јавности рада

Члан 14.

 

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

Члан 15.

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за развој науке и образовања, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, конкурисањем пројеката код државних и иностраних органа или фондација, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области науке, инжењерства и образовања.

 

Делатност удружења

Члан 17.

 

Делатност удружења обухвата (област 58) издавање књига, брошура, проспеката, речника, енциклопедија, атласа и карата, издавање новина, часописа и периодичних часописа, именика и адресара и других публикација, као и издавање софтвера.

Издаваштво је објављивање публикација ради њиховог ширења (дистрибуције већем броју корисника).

Обухваћени су сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) и друго.

Посебна делатност (грана 58.1) издавање књига, часописа и друге издавачке делатности, (групе 58.11) издавање књига, (групе 58.14) издавање часописа и периодичних издања, (група 58.19) остала издавачка делатност.

Делатност Удружења обухвата сектор S,област 94, грану 94.1, групу 94.12 и групу 94.99.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Престанак рада удружења

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка

                                                            Удружења

Члан 19.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Изглед и садржина печата

Члан 20.

 

Удружење има печат округлог облика уобичајене величине, на којем је у горњој половини исписано: Удружење за развој науке, инжењерства и образовања, а у доњој половини: Врање. У средини печата налази се знак и лого удружења.

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив Удружења, седиште, адреса и остављено место за број и датум. Изнад назива удружења стоји знак и лого удружења.

Удружење има свој лого и знак. Лого и знак Удружења представља слика пергамент папира правоугаоног облика у хоризонталном положају савијеног на почетку и крају а у средини стоји скраћени назив Удружења на ћириличном писму ”УРНИО” a испод је скраћени назив удружења на енглеском језику ”ADSEE’’.

 

Члан 21.

 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 22.

 

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања.

Председник Удружења

______________________

(име и потпис)

.