ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

На основу члана 9. става 7. тачке 10. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања (у даљем тексту: Удружење), на трећој седници Скупштине одржане дана 10.05.2015 године Скупштина Удружења за развој науке, инжењерства и образовања донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

I Седнице Скупштине Удружења

Члан 1.

Редовне седнице Скупштине Удружења одржавају се по потреби а најмање једном годишње.

Ванредне седнице Скупштине сазивају се по потреби.

Седнице Скупштине Удружења сазива Председник Удружења (у даљем тексту: Председник).

Радом седнице Скупштине Удружења руководи председавајући који се бира на самој седници Скупштине.

Члан 2.

Писмену иницијативу за ванредну седницу Скупштине Удружења може дати:

1.     Председник и чланови Управног одбора, или

2.     Надзорни одбор,

3.     1/3 чланова Удружења.

Иницијатива се доставља Председнику, а коначну одлуку доноси Управни одбор.

Уколико на захтев Надзорног одбора или 1/3 чланова Удружења Председник не сазове седницу, онда подносиоци иницијативе могу сазвати ванредну седницу Скупштине и припремити материјал за исту.

Седницу Скупштине отвара најстарији члан подносилаца иницијативе и утврђује кворум.

Уколико је присутно више од половине чланова Удружења најстарији члан подносиоца иницијативе отвара седницу и позива чланове да дају своје предлоге за избор председавајућег седницом Скупштине.

Члан 3.

Позиви за седнице Скупштине Удружења упућују се писмено на последњу пријављену адресу становања или е-маил адресу чланова Удружења или јавним позивом на wеб сајту Удружења.

Позив на седницу Скупштине Удружења треба да садржи:

1.         место и време одржавања седнице,

2.         дневни ред седнице.

Материјал потребан за седницу уколико треба да се о истим одлучи упућује се е – поштом или се објављује на сајту Удружења.

Позив за седницу упућује се најраније осам дана пре дана одржавања седнице.

II Рад Скупштине

Припремање седнице Скупштине

Члан 4.

Припрему за седницу Скупштине спроводи пословни администратор.

Пословног администратора именује Скупштина.

Обавезе пословног администратора су да:

1.         Упућује позиве члановима Удружења,

2.         Припрема и доставља потребан материјал за седницу Скупштине члановима Удружења,

3.         Организује место и време одржавања Скупштине,

4.         Обезбеђује техничку организацију седнице

5.         Води записник са седнице Скупштине,

6.         Утврђује број пристуних и одсутних чланова Удружења на седници Скупштине током целог трајања седнице,

7.         Сређивање записника и достављање истог на оверу оверивачима записника у року од 3 дана од дана одржавања седнице,

8.         Достављање овереног записника у року од 7 дана лицу задуженом за одржавање сајта Удружења, како би се исти објавио,

9.         Уколико оверивачи записника имају примедбу на предлог записника пословни администратор ће извршити исправку, а у колико није сагласан са примедбама о истоме ће обавестити Председника Управног одбора.

Утврђивање услова за рад Скупштине

Члан 5.

Седницу Скупштине отвара Председник Удружења тако што утврђује постојање кворума за рад.

Скупштина има кворум уколико је присутно више од половине чланова Скупштине са правом гласа.

Председник Удружења након отварања седнице именује два оверивача записника из редова чланова Удружења за предстојећу седницу.

Након утврђеног кворума Председник Удружења отвара седницу и позива чланове да дају своје предлоге за избор председавајућег седницом Скупштине.

Председавајући седницом Скупштине је изабран уколико је за истог гласало више од половине присутних чланова.

Уколико су за председавајућег предложена два или више кандидата изабран је кандидат који је добио највећи број гласова.

Ток седнице

Члан6.

Седницом руководи председавајући.

Председавајући позива присутне чланове да изнесу своје предлоге за измену или допуну дневног реда.

Уколико нема предлога за измену или допуну дневног реда ставља исти на гласање.

На постављено питање председавајућег чланови се изјашњавају: ''За'', ''Против'', ''Уздржан''.

Одржавање реда

Члан7.

Председавајући је дужан да се брине о реду на седници.

Председавајући може да удаљи лице које ремети рад седнице а није члан Удружења.

Уколико члан Удружења ремети рад седнице о његовом удаљењу изјасниће се Скупштина.

Доношење одлука

Члан 8.

Одлуке Скупштина доноси већином гласова присутних чланова са правом гласа.

Члан Удружења има један глас.

Право гласа се не може преносити на друге чланове Удружења.

Двотрећинска већина гласова присутних чланова неопходна је за одлуке Скупштине које се односе на:

-           усвајање Статута,

-           измене и допуне Статута,

-           Статусне промене и

-           престанак рада Удружења.

Члан 9.

Члан удружења на кога се односи Одлука нема право гласа на седници органа Удружења када се одлучује о:

1.         покретању спора против њега,

2.         закључивању послова између њега и Удружења, у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању,

3.         његовој одговорности или разрешењу. 

Члан 10.

.

Одлуке на седници Скупштине се доносе јавним гласањем, изузев ако Скупштина не одлучи другачије.

Одлуке о именовању и разрешењу председника Удружења, заменика председника Удружења, члана Управног одбора, и чланова Надзорног одбора се доноси тајним гласањем осим ако Скупштина не одлучи другачије.

Избор органа Удружења

Члан 11.

Председник Удружења и чланови Управног одбора, као и чланови Надзорног одбора Удружења именују се тајним гласањем на седници Скупштине, уколико Скупштина није донела другачију одлуку.

За припрему и спровођење тајних избора Управни одбор образује бирачки одбор у саставу од три члана. Чланови бирачког одбора не могу бити чланови Удружења који су кандидати за избор у органе Удружења.

Члан 12.

Одлуке донете на седници Скупштине обавезујуће су за све чланове Удружења.

Члан 13.

Пословник о раду Скупштине ступа на снагу даном усвајања.

                                                                        Председник Удружења

                                                                                    ______________________

                                                                                          Др Лазар Стошић

У Врању, 10.05.2015. године           

Радна посета чланова Удружења Универзитету за туризам и менаџмент

Дана 19.09.2013. године председник Удружења посетио је Универзитет за менаџмент и туризам у Скопљу, Македонија. Том приликом разматране су могућности сарадње између Универзитета за менаџмент и туризам из Скопља и Удружења. Посети су присуствовали бројни професори са Универзитета са којима је обављен разговор. Испољена је велика заинтересованост за сарадњу и изражена је жеља да се склопи Уговор о сарадњи.

1
2
3
4
5
logo UTMS
1/6 
start stop bwd fwd

Фестивал здравља

Дана 22.09.2013. године чланови Удружења и један од уредника часописа IJCRSEE  Академик проф. др Ангел Џамбазовски (Институт за примењену кинезиологију-интензивну рехабилитацију са физиотерапијом, Скопље, Македонија) и мр Петар Старделов посетили су Фестивал здравља. У организацији Министарства здравља на Фестивалу здравља одржаног у Омладинском центру у Београду одржали су презентацију на тему ''Третман обољења кичме, посебно криве кичме и дискус херније по методи професора Џамбазовског''. Пред препуном салом Академик проф. др Ангел Џамбазовски је скренуо велику пажњу својим предавањем и изложио нове методе лечења. 

IMG_0513
IMG_0514
IMG_0515
IMG_0516
IMG_0517
IMG_0518
IMG_0519
IMG_0520
IMG_0521
IMG_0522
IMG_0523
IMG_0524
IMG_0525
IMG_0526
IMG_0527
01/15 
start stop bwd fwd

Промоција часописа на Конференцији у Италији

По позиву професора руског Универзитета СФУ председник Удружења др Лазар Стошић учествовао је на The XIV-th International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics" CML 2013, Milano-Marittima, Italy и The first International Conference "Cognitive Modeling in Science, Culture, Education", CMSCE 2013, Milano-Marittima, Italy дана 15.09.2013. године.

Опширније: Промоција часописа на Конференцији у Италији